Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Produkty i dzialalnosc

?W odniesieniu do tych działalności kalkulacje mogą dotyczyć kosztów poszczególnych produktów i ewentu­alnie ich opłacalności oraz w pewnym stopniu wyceny artykułów nie- towarowych. W kalkulacjach tych można brać pod uwagę jedynie koszty całych działalności. Nie można bowiem ustalić w sposób obiektywny, jaka część kosztów produkcji pszenicy została poniesiona na wytwo­rzenie ziarna, a jaka — na wytworzenie słomy lub też jaka część kosztów utrzymania krów mlecznych obciąża produkcję mleka, a jaka — cielę czy obornik. Jeśli więc konieczne jest ustalenie kosztów wytworzenia poszczególnych produktów, należy łączny koszt danej działalności roz­dzielić na poszczególne artykuły proporcjonalnie do ich szacowanej war­tości użytkowej. Dzieląc tak uzyskane koszty cząstkowe przez wytwo­rzone ilości poszczególnych produktów można dojść do orientacyjnego kosztu jednostkowego produkcji każdego z nich. W ostatnich latach kalkulacje tego rodzaju stały się jednak jeszcze trudniejsze na skutek szybkiego postępu technicznego. Trudno jest jedno­znacznie określić wartość użytkową artykułów ubocznych. Tak np. w związku z rozwojem produkcji nawozów przemysłowych oraz z po­wstaniem różnych typów budynków inwentarskich, z których jedne wy­magają dużo słomy ściółkowej, inne — mało, a jeszcze inne — nie wy­magają jej wcale, wartość użytkowa słomy może być bardzo różna. Ostat­nio mówi się o słomie jako o komponencie balastowym pasz pełnoporcjowych. W razie upowszechnienia się takiego sposobu wykorzystania słomy jej wartość użytkowa wzrośnie. Podobnie jest z nawozem zwierzęcym. Jego wartość użytkowa zależy od struktury i organizacji gospodarstwa. W niektórych gospodarstwach jego wartość użytkowa się nie zmniejszyła. Natomiast w przedsiębiorstwach z dużymi fermami przemysłowymi i małym obszarem użytków rolnych odchody zwierzęce stanowią jedynie obciążenie i źródło dodatkowych kosztów. Wartość użytkowa artykułów nietowarowych jest zatem różna, a ocena jej ma charakter względny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.