Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

OCENY MORALNE BADANIA NAD OCENAMI MORALNYMI

W ujęciu szerokim moralność dotyczy postępowania (poczynań, postępków, form zachowania się) w stosunkach międzyludzkich, czyli ludzi z ludźmi bądź wobec ludzi. Odnosi się do praktycznych działań, podczas gdy etyka dotyczy pojęć bądź teorii (koncepcji, stanowisk, zapatrywań), właściwego postępowania ludzi z ludźmi czy wobec nich. Co prawda, nie ma ostrej granicy między „światem” zjawisk moralnych a etyką. Ta druga stanowi wprawdzie wyraz refleksji teoretycznej nad moralnością, ale ze swej strony jest pewnego rodzaju działaniem moralnym, bo wywiera pośrednio wpływ na postępowanie ludzi z ludźmi.

Ale niezależnie od tego między postępowaniem moralnym a pojęciami o moralności i – z kolei – normami etyki znajduje się obszerny rodzaj powszednich zjawisk, związanych zarówno z postępowaniem ludzi z ludźmi, jak i z odnośnymi pojęciami. Jest nim „świat” ocen moralnych. Ludzie tak czy owak postępują z innymi ludźmi czy wobec nich, a zarazem oceniają postępowanie cudze bądź własne jako poprawne-niepoprawne, moral- ne-niemoralne, słuszne-niesłuszne itp. Nie ma wątpliwości co do tego, że trafność ocen „rzutuje” na postępowanie. Umożliwia – lepiej lub gorzej – zmiany w postępowaniu cudzym bądź własnym. Ułatwia precyzowanie pojęć i zasad moralnych. A więc warto poznawać naukowo proces i uzależnienia ocen moralnych, aby częściowo na tej podstawie wywierać wpływ na rozwój cech osobowości, związanych z moralnością.

Z moralnego punktu widzenia ocenia się przede wszystkim konkretne postępki ludzi. Pośrednio – cechy charakteru, jako domniemane przyczyny danych postępków. Przykładowo rzecz biorąc, czyjś postępek w danej sytuacji uznaje się za sprawiedliwy (bądź niesprawiedliwy), ale w ślad za tym idzie skłonność oceniającego (czy wielu oceniających-„sędziów”) do zazwyczaj nie wyrozumowanego przypuszczenia, że dana osoba bywa sprawiedliwa (bądź niesprawiedliwa), czyli, że ma określoną cechę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.