Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

NIEROZERWALNY ZWIĄZEK ZAPAMIĘTYWANIA Z POZNAWANIEM

Badając kształtowanie się pamięciowego odbicia bodźców, badając zapamiętywanie, należy przyjąć za punkt wyjścia jego nierozerwalny związek z procesem poznawania. Odbicie pamięciowe bodźców kształtuje się zawsze na kanwie ich odzwierciedlania. Teza ta wynika z istoty zapamiętywania i determinujących je czynników, przedstawionych w poprzednim rozdziale.

Obecnie rozważę zagadnienie kształtowania się odbicia pamięciowego bodźców w zależności od przebiegu ich recepcji. Recepcja jest procesem rozwijającym się w czasie. Odnosi się to zarówno do układu bodźców następujących kolejno po sobie (np. słyszana melodia, czytany tekst), jak i do układu współczesnego, który, jeżeli jest złożony (np. obraz), wymaga kolejnych nastawień kierunkowych analizatora czy ewentualnie analizatorów. To uszeregowanie bodźców w czasie wynikające z samego ich układu lub ze sposobu ich odzwierciedlania (np. oglądanie w różnej kolejności) wyznacza ukierunkowanie samego procesu odzwierciedlania, a tym samym wyznacza, zgodnie z wyżej sformułowaną tezą, przebieg procesu zapamiętywania. Sprawdzeniu tej tezy, która wynikała z naszych wcześniejszych rozważań, poświęciłem kilka grup eksperymentów, o których będę mówił w dalszej części tego rozdziału. –

Zapamiętywanie u człowieka, oprócz okresu niemowlęcego, różni się jakościowo od zapamiętywania zwierząt. ‘Jak w poznawaniu, tak i w wyznaczonym przez nie zapamiętywaniu człowieka współdziałają ze sobą stale i ściśle obydwa układy sygnałowe. Zakres tego współdziałania może być większy lub mniejszy, ale wydaje się, że tylko w zupełnie wyjątkowych przypadkach może być bliski zeru. Powstaje więc zagadnienie zależności pamięciowego odbicia materiału od udziału drugiego układu sygnałowego w procesie recepcji danego materiału. Ponieważ materiał słowny już z natury rzeczy zawiera ten czynnik, zależność powyższą można prześledzić we właściwy sposób na materiale pierwszosygnałowym, a więc obrazowym czy motoryczno-działa- niowym. Zagadnieniu temu, które uważam za niesłychanie ważne zarówno z teoretyczngeo, jak i z praktycznego (uczenie się, dydaktyka) punktu widzenia, poświęcę szczególnie dużo huejsca.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.