Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Lasy jako dzialalnosc

?W wielu krajach nie ustalono dotychczas, czy lasy zaliczać do użytków rolniczych czy też nie. Dla uniknięcia nieporozumień w takich wypadkach używa się określeń „użytki rolnicze z lasami” lub „użytki rolnicze bez lasów”. W Polsce Ludowej lasy nie są zaliczane do użytków rolniczych, nawet wtedy, gdy wchodzą w skład gospodarstwa, jak to jest z lasami o niewielkim obszarze w gospodarstwach państwowych i indywidualnych. Wszędzie dalej nie będziemy zatem zaliczali lasów do użytków rolniczych. Nie będziemy tutaj zajmowali się szczegółowiej ekonomiką i organizacją ogrodnictwa, do którego zaliczamy produkcję sadowniczą, warzywniczą, kwiaciarską i szkółkarską. Ogrodnictwo stanowi wprawdzie najbardziej intensywny dział rolnictwa, ale różni się istotnie od jego innych działów technologią, organizacją i ekonomiką produkcji. Dysponuje ono wyspecjalizowanymi kadrami w nauce i praktyce, które uzyskują wykształcenie zawodowe w wyodrębnionych szkołach ogrodniczych i na wydziałach ogrodniczych w wyższych uczelniach rolniczych. Struktura gruntów gospodarstwa ustalana jest w procentach w stosunku bądź do ogólnego obszaru użytków rolnych (UR), bądź do powierzchni ogólnej gospodarstwa. Struktura użytkowania gruntów ornych (GO) określa procentowy udział w ich powierzchni zasiewów poszczególnych roślin lub ich grup oraz powierzchni nie obsianych, a więc odłogów i ugorów nie obsianych. Struktura zasiewów obejmuje w zasadzie jedynie powierzchnię obsianą. Dla specjalnych celów struktura zasiewów może być jednak ujmowana w procentach całej powierzchni gruntów ornych bądź w procentach powierzchni użytków rolnych. Ujmowanie np. powierzchni zasiewów polowych roślin pastewnych w procentach użytków rolnych jest ważne ze względów organizacyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.