Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Kalkulacje niepelne

?Kalkulacje niepełne charakteryzują się tym, że nie uwzględnia się w nich wszystkich elementów całkowitych kosztów produkcji w ujęciu klasycznym. Posługiwanie się tymi kalkulacjami jest w swej koncepcji zbliżone do opierania decyzji produkcyjnych na kosztach specjalnych. W obydwu wypadkach brane są pod uwagę jedynie te elementy kosztów całkowitych, które są faktycznie ponoszone i które determinują podej­mowane decyzje. Z tych względów kalkulacje niepełne nieraz są bardziej przydatne do podejmowania decyzji w gospodarstwie niż kalkulacje opar­te na kosztach całkowitych, które w klasycznym ujęciu obejmują pozy­cje doszacowywane, faktycznie nie będące wydatkami. Kalkulacje niepełne oparte tylko na niektórych elementach kosztów bezpośrednich. Ustala się np. tylko koszt pasz lub tylko koszt pasz kupnych na 1 kg przyrostu żywca trzody chlewnej lub na 1 litr mleka. Można też obliczyć np. koszty bezpośrednie produkcji tucznika bez kosztu siły roboczej i podać oddzielnie nakłady pracy w robotnikogodzinach. Przyj­mując różny koszt 1 godziny pracy, mnożąc przez ten koszt podaną liczbę robotnikogodzin i dodając otrzymaną w ten sposób kwotę do obli­czonych poprzednio niepełnych kosztów bezpośrednich, można rozwa­żać, jak by się kształtowały te koszty przy różnych kosztach robocizny. Innym przykładem może być kalkulacja wpływu zmiany organizacji pracy przy sprzęcie,’ np. zbóż na koszty bezpośrednie 11 zboża. Pomi­ja się przy tym koszty uprawy i pielęgnowania zasiewów, gdyż o,Re się nie zmieniają, a bada tylko pozostałe koszty bezpośrednie przy różnych sposobach zbioru.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.